۱۳۹۷/۱۲/۱۳

جزئیات ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی منتشر شد

جزئیات و ضوابط برگزاری سی و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی اعلام شد. داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که […]
۱۳۹۷/۱۲/۱۳

جزئیات ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی منتشر شد

جزئیات و ضوابط برگزاری سی و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی اعلام شد. داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که […]
۱۳۹۷/۱۲/۱۳

جزئیات ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی منتشر شد

جزئیات و ضوابط برگزاری سی و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی اعلام شد. داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که […]
۱۳۹۷/۱۲/۱۳

جزئیات ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی منتشر شد

جزئیات و ضوابط برگزاری سی و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی اعلام شد. داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که […]
۱۳۹۷/۱۲/۱۳

جزئیات ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی منتشر شد

جزئیات و ضوابط برگزاری سی و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی اعلام شد. داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که […]
۱۳۹۷/۱۲/۱۳

جزئیات ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی منتشر شد

جزئیات و ضوابط برگزاری سی و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی اعلام شد. داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که […]
۱۳۹۷/۱۲/۱۳

جزئیات ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی منتشر شد

جزئیات و ضوابط برگزاری سی و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی اعلام شد. داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که […]
۱۳۹۷/۱۲/۱۳

جزئیات ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی منتشر شد

جزئیات و ضوابط برگزاری سی و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی اعلام شد. داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که […]
۱۳۹۷/۱۲/۱۳

جزئیات ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی منتشر شد

جزئیات و ضوابط برگزاری سی و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی اعلام شد. داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که […]
۱۳۹۷/۱۲/۱۳

جزئیات ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی منتشر شد

جزئیات و ضوابط برگزاری سی و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی اعلام شد. داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که […]
۱۳۹۷/۱۲/۱۳

جزئیات ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی منتشر شد

جزئیات و ضوابط برگزاری سی و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی اعلام شد. داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که […]
۱۳۹۷/۱۲/۱۳

جزئیات ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی منتشر شد

جزئیات و ضوابط برگزاری سی و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی اعلام شد. داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که […]