ریاست انجمن

دکتر نازیلا شهبازی

09171182003


عضو انجمن

دکتر نوید ناصری

09171181970


عضوانجمن

دکتر امیر عزمی

09122930093


عضو و دبیر علمی انجمن

دکتر حسین میرهادی

09173141963


عضو انجمن

دکتر کوروش افشین پور

09171421056